டிசம்பர் மாதம் மாகாண சபைகளுக்கான தேர்தல் நடத்தப்பட வேண்டும்!

செவ்வாய் August 21, 2018

உள்ளூராட்சி மன்றங்களின் தேர்தல் நடத்தப்பட்டதைப் போன்று, கலப்பு முறையிலோ அல்லது பழைய முறையில் சரி இந்த வருடம் டிசம்பர் மாதம் மாகாண சபைகளுக்கான தேர்தல் நடத்தப்பட வேண்டுமென, பெருநகரம் மற்றும் மேல் மாக

Pages