பாடி முடியாது உங்கள் பரணி!

புதன் நவம்பர் 27, 2019
விரிவானும்...பழுகதிரும்…. காய்நிலவும்...உருமுகிலும்... காற்றும்...கடலும் நெடுபனையும், புல் பூண்டும்... காடும், களமேடும், கமச் சேறும்,

வாழ்க ! வாழ்க !

செவ்வாய் நவம்பர் 26, 2019
உறுதியின் உறைவிடமே நீ நிலைத்திருப்பாய்

தழும்பு!

சனி நவம்பர் 23, 2019
ஞாபகங்களில் தீப்பற்றச் செய்கிறது அந்தப் பாடல்.