ஐந்து வயது குழந்தையை நாடுகடத்தும் ஆஸ்திரேலியா!

வியாழன் நவம்பர் 07, 2019
சிறு செயல்பாட்டு குறைபாடுடன் உள்ள 5 வயது குழந்தை ஆஸ்திரேலியாவுக்கு பாரமாக இருப்பான் எனக்கருதியுள்ள ஆஸ்திரேலிய அரசு, அக்குடும்பத்தின் விசா விண்ணப்பத்தை நிராகரித்துள்ளது.