பிரித்தானிய ஆயுதப்படைகளில் இணைய வெளிநாட்டவர்களும் சந்தர்ப்பம்

Tuesday November 06, 2018
பிரித்தானிய ஆயுதப்படைகளில் இணைய வெளிநாட்டவர்களும் அனுமதிக்கப்படுவார்களெனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் பிரித்தானியாவில் வாழாதவர்களுக்கும் இந்த வாய்ப்புக்கிடைக்கின்றது.