சூரிய சந்திரருக்கிடையில் இன்று என்ன இரகசிய ஒப்பந்தமா ?

வியாழன் பெப்ரவரி 01, 2018

“சூரிய சந்திரருக்கிடையில் 
இன்று என்ன 
இரகசிய ஒப்பந்தமா ?
காணவில்லை வானில் !”

நட்சத்திரங்கள் கூட 
ஓய்வெடுக்க சென்று விட்டனவா ?
வெறிச் சோடிப்போய் வானம் 
அமைதியாக இருக்கிறதே

பொறிந்து 
விழப் போகிறதா ?
தலையில் 
அச்சம் கொள்கிறது மனம்

“கடல் கூட 
சுனாமிக்கு முன்னம் 
அமைதியாகத் தானே இருந்ததாம், 
அகிர்தினைகள் மட்டும் 
எட்ட போய் விட்டனவாம், 
இன்றும் அகிர்தினைகளை
காணோம் வானில்”

அமைதி கூட 
ஒரு வில்லங்கமான பேர்வழி தான் .
அமைதி கொள்ள மறுக்கிறது மனம்

வானத்துக்கு 
பயந்து எங்கே போய் ஒழிப்பது ?
போருக்கு 
பயந்து முள்ளி வாய்களில் 
ஒழித்தது போல

அங்கலாய்ப்புடன் 
அமைதி கொள்ள மறுத்தது 
வெகுளி மனம்!

இணுவை சக்திதாசன்