தமிழின அழிப்பிற்கு நீதிகேட்டு ஐ.நா நோக்கி -சுவிஸ் - 14.03.2016

வெள்ளி பெப்ரவரி 19, 2016

புதிய  விளம்பரத் துண்டுப் பிரசுரமும்,   பேரணிக்கான  ஜேர்மன் மொழியிலான பொதுவான விடுப்புக் கடிதமும்  இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இக் கடிதத்தில் அனுப்புனர், பெறுனர், மற்றும் இடம் திகதிகளை மட்டும் தங்களுக்கு ஏற்றவாறு மாற்றி அமைத்துக் கொள்ளலாம்.

From: 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
……………………………………………….             
 
To:
………………………………...…………….
…………………………..……………..……
………….……………………………………

Zürich, den 17. Februar 2016

Bitte um arbeitsfreien/schulreien Tag am 14. März 2016

Sehr geehrte Damen und Herren,

Um am 14. März 2016 an der vom Koordinationskomitee der Schweizer Tamilen (STCC) organisierten Kundgebung vor der UNO in Genf teilnehmen zu können, bitten wir Sie/bitte ich Sie darum, als  STCC  Ihnen  ganz höflich am 14. März 2016  einen freien Tag  zu geben.

Begründung: Willkürliche Verhaftungen, Tötungen, Vergewaltigungen, Verschleppungen sind Teil des täglichen Lebens unserer Lieben in Sri Lanka. Seit Mai 2009 ereignen sich im ganzen Land und vor allem im von der srilankischen Armee besetzten tamilischen Norden und Osten Handlungen des Völkermords gegen das tamilische Volk. Die singhalesische Regierung und ihre Armee vertreiben unsere Angehörigen und Landsleute indem sie das Wenige das sie besitzen enteignen und Gesetze einführen, die es erlauben, die Güter von Ausland lebenden Tamilen zu enteignen. 

Wir hoffen, durch unsere massive Mobilisierung während der Tagung des Menschenrechtsrates in der UNO, die Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft zu erhalten, damit diese schnell eingreift, um die Massaker an der tamilischen Bevölkerung in Sri Lanka zu stoppen, und dass sie sicherstellt, dass die emigrierten Tamilen nicht durch Gesetze gestraft werden, die gegen das internationale Recht verstossen. 

Auch Sie sind ganz herzlich zu unserer Kundgebung willkommen.

Ort:         Place des Nations (UNO), 1202 Genève 
Datum:     14. März 2016 
Zeit:         vom 14:00 Uhr  – 18:00 Uhr
Kontakt:     078 882 05 96, 078 965 09 18, 079 386 84 62

Wir danken/Vielen Dank für Ihr Verständnis und Entgegenkommen. 

Mit freundlichen Grüssen,

……………………………………… (Full Name)