தமிழ்ச்சோலை தலைமைப்பணியகத்தின் ஆண்டுவிழா!

December 05, 2017

தமிழ்ச்சோலை தலைமைப்பணியகத்தின் ஆண்டுவிழா எங்கள் தேசக்குழந்தைகளின் திறன் காண்போம் வாரீர்.

இணைப்பு: 
செய்திகள்
திங்கள் December 11, 2017

முக்கழகமமைத்து முத்தமிழை வளர்த்த நம் முன்னோரின் வழிகாட்டலில், எக்காலமும் தமிழ் வாழ அயராது உழைப்போர் வரிசையில் புலம்பெயர்நாடுகளில் வாழ் தமிழர் என்றும் சளைத்தவரல்லர்.