தான் தொலைந்த கதையை எழுதுகிறானா?

புதன் சனவரி 17, 2018

யாழ் நகர வீதிகளில்
தன்னை தொலைத்து விட்டு
எப்போதும் எதையோ
தேடிக்கொண்டிருக்கும் இவன்
இன்று  ஏதோ  எழுதிக்கொண்டிருந்தான்!

நிலா