திரான்சி மாநகர சபையினால் முதன்முதலாக 'வசந்த கால கலாச்சார விழா'.!

திங்கள் மே 07, 2018

05-05-2018 அன்று திரான்சி மாநகர சபையினால் முதன்முதலாக 'வசந்த கால கலாச்சார விழா' திரான்சி நகரில் பல்லின மக்களோட அவர்அவர்களது கலாச்சார நிகழ்வ்வோடு நடை பெற்றது. 

இந் நிகழ்வில் நகரபிதா Mme. Aude Lavail Lagarde.அவர்களும் திரான்சி பாரளுமன்ற உறுப்பினர் M. Jean Christophe Lagarde ஆகியோரும் கலந்து சிறப்பித்திருந்தனர் இதில் திரான்சி தமிழ்ச் சங்கமும் பங்குபற்றி. திரான்சி தமிழ்ச்சோலை மாணவர்களினால் எமது கலாச்சார நடனங்கள் பலவற்றை இணைத்து புதுமையான நடன நிகழ்வு நடைபெற்றது. 
பல் இன மக்களின் பாராட்டையும் இவ் நடன நிகழ்வு பெற்றது குறிப்பிடதக்கது.!