"திலீபன் 30 ஆண்டுகளாக பசியோடு தான் இருக்கிறான்!

ஒக்டோபர் 02, 2017

 நான் உயிரினிலும் மேலாக நேசிக்கும் உங்களிடம் ஒரு பெரும் பொறுப்பை விட்டுச் செல்கின்றேன். நீங்கள் அனைவரும் பரிபூரணமாக கிளர்ந்தெழ வேண்டும். இங்கு ஒரு மாபெரும் மக்கள் புரட்ச்சி வெடிக்கட்டும். 

செய்திகள்