படையினர் ஆக்கிரமித்துள்ள காணிகளை மீள வழங்குமாறு ஜனாதிபதியிடம் கோருவதற்கு கூட்டமைப்பு முடிவு

செவ்வாய் June 19, 2018

இடைத்தங்கல் முகாம்கள் இயங்கிய காணிகளின் படையினரின் ஹொட்டல்கள், விவசாய பண்ணைகள்...

Pages