பரமலிங்கம் மீதான தாக்குதலை த. வி. துறை கண்டிக்கிறது

வியாழன் பெப்ரவரி 25, 2016

பரமலிங்கம்  மீதான தாக்குதலை தமிழர் விளையாட்டுத்துறை பிரான்சு கண்டித்து அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.