யார் இந்த சோபியா?

Tuesday September 04, 2018

தங்கை 
சோபியாவிற்கு 
வாழ்த்துக்கள்
ஒருகணம் எம்
அக்கா சோதியா 
மனக்கண்ணில் 
இல்லை நிஜத்திலும் 
வந்து போனாள்.

ரொப்