யாழ். நூலகம் எரிக்கப்படும் போது கண்கண்ட சாட்சி!

சனி ஜூன் 02, 2018

1981 ஆம் ஆண்டு யாழ். நூலகம் எரிக்கப்படும் போது கண்கண்ட சாட்சி  ஜெயபாலன் இன்று (1) யாழ். நூலகம் முன்னபான