2 வது லெப்.மாலதி உட்பட 4மாவீரர்களினதும் நினைவுகள்!

Wednesday September 12, 2018

தமிழீழ விடுதலையின் தடை அகற்றிகளினதும், முதல் களப் பலியான பெண் போராளி 2 வது லெப்.மாலதி உட்பட 4மாவீரர்களினதும்  நினைவுகள் சுமந்த. "எழுச்சி வணக்க நிகழ்வு" - சுவிஸ் 21.10.2018.