"அங்கு அழிந்தது நான் பிறந்த பூமி"

சனி மே 18, 2019

"அங்கு அழிந்தது நான் பிறந்த பூமி" - தமிழின அழிப்புக்கு நீதிகோரி அணிதிரள்வோம் !