"சங்கொலி " விருதுக்கான தேச விடுதலைப் பாடல் போட்டி 2019 !

புதன் ஏப்ரல் 24, 2019

பிரான்சில் தமிழர் ஒருங்கிணைப்புக் குழு பிரான்சு - தமிழர் கலைபண்பாட்டுக் கழகம் ஐரோப்பிய ரீதியாக நடாத்தும் "சங்கொலி " விருதுக்கான தேச விடுதலைப் பாடல் போட்டி 2019 இற்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.