முன்னாள் புலி உறுப்பினர்கள் வன்முறைகளில் ஈடுபடவில்லை, உறுதியாகக் கூறுகிறார் ஜானக ரத்னாயக்கா

புதன் August 16, 2017

12 ஆயிரத்து 190 பேருக்கு நாங்கள் புனர்வாழ்வளிதோம். அவர்கள் சட்டவிரோதமான சம்பவங்களுடன் தொடர்பு கொண்டிருக்கவில்லை....  

Pages