ஏழு நாள் இணையவழிப் பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கம்

திங்கள் ஜூலை 20, 2020

 ஜி.டி.என். கலைக்கல்லூரி தமிழ்த்துறை மற்றும் கனடா தமிழ்ச் சங்கம்

இணைந்து நடத்தும் 

ஏழு நாள் இணையவழிப் பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கம்
"உலக நாடுகளில் தமிழ்மொழியும் தமிழர் பண்பாடும்"

Time: Jul 20 to 26, 2020 @ 6:30 AM (Canada) & 04:00 PM (India) Everyday

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/88923647816?pwd=VHpqNmJpVnBwWkkrdG9nOS9CeTNBUT09

Meeting ID: 889 2364 7816
Passcode: 178080