எங்களின்  அடையாளம்!

புதன் சனவரி 22, 2020

சும்மா கிடந்த
துக்ளக்கை  
தூக்கி பிடித்து
அசிங்கப்பட்டான்
அரிதாரம் பூசிய
அரைவேக்காட்டு
அரசியல்
அறிவாளி
பெரியார்
எங்களின் 
அடையாளம்

றொப்