எந்த யுகத்தில் போர்கள் இல்லை. எந்த யுகத்தில் தோல்வியில்லை

திங்கள் சனவரி 11, 2021

எந்த யுகத்தில் போர்கள் இல்லை. எந்த யுகத்தில் தோல்வியில்லை நீ அந்த யுகத்தை எருவாக்கி அந்த யுகத்தை நீ உருவாக்கு  

கவிஞர் வைரமுத்துவின் வைர வரிகளில் வலிகள் சுமந்த கவி வரிகள்