இதய சிகிச்சை நிபுணர் மருத்துவர் உமேஸ்!

வியாழன் ஏப்ரல் 30, 2020

ஜேர்மனியில்  மருத்துவ  சாதனைத்தமிழன் இதய சிகிச்சை நிபுணர் மருத்துவர் உமேஸ் அவர்கள் பகிர்ந்துகொண்ட மருத்துவக்கருத்துக்கள்  

நன்றி -தமிழ்முரசம்