கார்த்திகை பூவே!

ஞாயிறு நவம்பர் 24, 2019

பூமியில் பூக்கும் 
பூஎல்லாம் 
பூசைக்கு 
சென்றதும் உண்டு 
மலர் வளையங்களில்
இடம் கொண்டதும் 
உண்டு 
ஆனால்
கார்த்திகை பூவே 
நீ எம் அரியணையில் 
தேசிய மலராக 
இடம்பிடித்து 
விட்டாய்
உன் நிறங்கள் 
எங்களை 
எழுச்சி கொள்ள 
தோணும் 
தேசியதலைவன் 
தன் அணிசேரும் 
வீரர்களுக்கு 
இயற்பெயர் மாற்றி 
செயற்பெயர் வைப்பார் 
கார்த்திகை பூவே
உன்இயற்கை 
பெயர் செந்தாழை பூ
நீயே பெயர் மாற்றி
வந்தாய் 
எமது தலைவன்
உன்னை 
கொண்டாடினான் 
இருவருமே 
கார்த்திகை 
மாதத்துக்கு 
உரியவர்களே

றொப்