கொரனாவினால் மட்டக்களப்பு மாவட்டம் எதிர்கொள்ளப்போகும் ஆபத்து..எச்சரிக்கும் வைத்தியர்

புதன் மார்ச் 25, 2020

கொரோனாவால் நாடே அச்சத்தில் இருக்கும் நிலையில் நடுநிலையாக யோசித்தால் இவர் பேசுவதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும்.

நன்றி Tvbatti batti