நாம் கண்கண்ட கடவுளே... எங்கள் கரிகாலனே

திங்கள் டிசம்பர் 23, 2019

கடவுளை யாரும் கண் கண்டதில்லை..! நாம் கண்கண்ட கடவுளே... எங்கள் கரிகாலனே