நாட்டுப்பற்றாளர் மாணிக்கவாசகம் ஜெயசோதி அவர்களின் 5ஆம் ஆண்டு நினைவு வணக்கம்

செவ்வாய் டிசம்பர் 03, 2019

நாட்டுப்பற்றாளர் மாணிக்கவாசகம் ஜெயசோதி அவர்களின் 5ஆம் ஆண்டு நினைவு வணக்க நிகழ்வு அர்ஜெந்தெய் தமிழ்சோலை மண்டபத்தில் சிறப்பாக நடைபெற்றது அகவணக்கம்  ஜெயசோதி புஸ்பலாதா மலர் அணிவித்தார்.

 

p

p

p

p

p

p

p