பிரான்சில் கொரனா காரனமாக உயிர் இழந்த தமிழ் இளைஞன்

வியாழன் மார்ச் 26, 2020

பிரான்சில், கொக்குவிலை சேந்த கீர்த்தீபன் எனும் தமிழ் இளைஞன் கொரனா காரனமாக உயிர் இழந்துள்ளார்!

 சங்கதி 24 குழுமம் ஆழ்ந்த அனுதாபத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.