பிரான்சில் பிராங்கோ பொண்டி தமிழ்ச் சங்க பொங்கல் விழா

செவ்வாய் சனவரி 21, 2020

பிரான்சில் பிராங்கோ பொண்டி தமிழ்ச் சங்க பொங்கல் விழா ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை சிறப்பாக இடம்பெற்றது.

பொண்டி தமிழ்ச்சோலை மாணவர்களின் கலை நிகழ்வுகளும் இடம்பெற்றன.

p

p

p

p