வானத்தில் பிறந்த தேவதை!

செவ்வாய் April 11, 2017

நஃபி டியாபி என்ற பெண், 42,000 அடி உயரத்தில் பறந்துகொண்டிருந்த விமானத்தில், அழகான பெண் குழந்தையைப் பெற்றெடுத்துள்ளார்.

Pages