பிரான்சில் நெருக்கடி நிலை மேலும் 7 மாதங்கள் நீடிப்பு

வியாழன் December 15, 2016

பயங்கரவாதிகள் தாக்குதல் நடத்தும் அச்சுறுத்துதல்கள் இருப்பதாக பிரான்ஸ் அரசு கருதித்தான், நெருக்கடி நிலையை மேலும் 7 மாதங்கள் நீட்டிக்க முடிவு செய்தது.

Pages