ஆஸ்திரேலிய அகதி முகாம்கள் எவ்வளவு கொடூரமானது?

வியாழன் யூலை 21, 2016

அகதிகளுக்கான தடுப்பு முகாம்கள் எவ்வளவு கொடூரமானது என்பதையும் ஆஸ்திரேலிய அரசின் கடுமையான அகதிகள் கொள்கை பற்றியும் பேசுகிற”சேசிங் அசேலம் (Chasing Asylum)" என்ற ஆவணப்படுத்தினை வெளியிட்டுள்ளார் ஈவா ஓர்

Pages