ஆஸ்திரேலியாவில் குடியேற விரும்புவோர்களுக்கான தொழில் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

செவ்வாய் May 17, 2016

ஆஸ்திரேலியாவில் குடியேற விரும்புவோர்களுக்கான தொழில் பட்டியலை ஆஸ்திரேலியாவின் குடியேற்றம் மற்றும் எல்லைப் பாதுகாப்புத் துறை வெளியிட்டுள்ளது.

மது பாவிப்பவர்களிற்கு எதிரான அமைப்பின் தலைவியாக தமிழ்ப் பெண்

செவ்வாய் May 17, 2016

மது பாவித்து விட்டு வாகணமோட்டும் நபர்களினால் பல விபத்துக்கள் ஏற்படுவதுவடன், பலரது சாவுக்கும் இவர்களே காரணமாகி விடுகின்றார்கள்.

Pages