பயணத்தடை அதிரடியாக நீடிப்பு

புதன் அக்டோபர் 20, 2021

தற்போது அமுல் இருக்கும் மாகாணங்களுக்கு இடையிலான பயணத்தடை, எதிர்வரும் 31ஆம் திகதி வரையிலும் நீடிக்கப்பட்டுள்ளது.தற்போது அமுல் இருக்கும் மாகாணங்களுக்கு இடையிலான பயணத்தடை, எதிர்வரும் 31ஆம் திகதி வரையிலும் நீடிக்கப்பட்டுள்ளது.