ரீயூனியன் தீவில் நடைபெற்ற மாவீரர் நாள்

திங்கள் நவம்பர் 29, 2021

மொறிசியஸ் நாட்டுக்கு அருகில் அமைந்துள்ள பிரான்சின் ஆளுகைக்குட்பட்ட ரீயூனியன் தீவில் (Réunion) நடைபெற்ற மாவீரர் நாள் நிகழ்வுகள்

1

4

4

4

4