தியாகச்சுடர் அன்னைபூபதி, நாட்டுப்பற்றாளர்கள், மாமனிதர்கள் நினைவுகள் சுமந்த வணக்க நிகழ்வு!

திங்கள் மே 06, 2019

28.04.2019 கிளாறூஸ்  மாநிலத்தில் நடைபெற்ற தியாகச்சுடர் அன்னைபூபதி, நாட்டுப்பற்றாளர்கள், மாமனிதர்கள் அனைவரினதும் நினைவுகள் சுமந்த  வணக்க நிகழ்வு!

i