தமிழ் இனப்படுகொலை இந்திய RAW ரால் தீர்மானிக்கப்பட்டது

திங்கள் மே 27, 2019

ஈழத் தமிழர்களுக்கும் உலக தமிழர்களுக்கும் தமிழ்நாடு இவ்வளவு அனுபவத்தை வழங்கியுள்ளது. ஈழத் தமிழர்களின் புதிய தலைமுறை மற்றும் உலக தமிழர்களின் புதிய தலைமுறை புதிய தமிழ் புலிகளை வலுப்படுத்த முன்னோக்கி வரவேண்டும். மற்றும் அவர்களின் உலக தமிழ் தேசிய நிறுவனங்கள் ஷிப்பிங் மற்றும் ஏற்றுமதி நிறுவனங்களை நிறுவுவதன் மூலம் அவர்களின் உயர் தொழில்நுட்ப யுத்தத்திற்காக பில்லியன்களை சம்பாதிக்க வேண்டும். நீர்மூழ்கிக் கப்பல்களை கட்டுவதற்காக கடல் அருகே உலகளாவிய ரீதியில் இரகசிய காட்டில் தளங்களைக் கொண்டிருக்க வேண்டும் மற்றும் ஈழம் விஞ்ஞானிகள் அணுசக்தி ஹைட்ரஜன் சோதனை செய்ய நிலத்தடி தளங்களைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.

https://www.youtube.com/watch?v=gY3TZsKNSxA&t=14s

இந்திய அரசியலமைப்பு தமிழ் இனப்படுகொலை இந்திய RAW ரால் ஆதீர்மானிக்கப் படுகிறது. எனவே இந்த மோசடி வாக்கு இயந்திரங்கள் மட்டுமின்றி இந்த அமைப்பு முடிவுகளை முடிவு செய்யும். அதனால் தமிழ்நாட்டின் கலப்பு இனத்தின் பெரும்பான்மை முடிவுகளையும் முடிவு செய்கிறது. தமிழ்நாட்டின் பெரும்பான்மையான மக்கள் தமிழர்களின் கலப்பு இனமாகவே இருக்கிறார்கள். சீமானின் அடுத்த தலைமுறை தமிழ்நாட்டில் ஒரு கலப்பு இனம் என்று கூட நீங்கள் காணலாம். ஈழத் தமிழர்களுக்கும் உலக தமிழர்களுக்கும் தமிழ்நாடு இவ்வளவு அனுபவத்தை வழங்கியுள்ளது

தமிழ் இனப்படுகொலை இந்திய RAW ரா வேடிக்கை மின்னணுவியல் வாக்கு இயந்திரம் மூலம் தி.மு.க தமிழ்நாடு மத்திய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் வெற்றி பெற்றது. RAW முடிவுகளை அமைத்துக் கொள்கிறது. ஆனால் இந்திய RAW ஆனது ADMK க்கு நன்கு அமைக்கப்பட்ட மின்னணு வாக்கு இயந்திரத்தின் மூலம் 9 இடங்களைப் பெற அனுமதித்தது. இந்திய அரசியலமைப்பு தங்கள் ராவின் நிறுவனத்தால் இனப்படுகொலைக் கட்சிகளுக்கு உதவுவதற்காக மோசடி மின்னணு வாக்கு இயந்திரத்தை பயன்படுத்தி தீர்மானிக்கப்படுகிறது.

தமிழ்நாட்டின் தமிழர்களின் குணாதிசயத்தை பற்றி பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் பழைய தமிழ் புலிகளுக்கு அவர்களின் உண்மையான கலப்பு இனம் பற்றி ொல்லி யிருக்கிறோம். அவர்களின் உண்மையான மனம் பற்றி ொல்லி யிருக்கிறோம். தமிழ்நாட்டில் பெரும்பான்மையான தமிழர்கள் தூய தமிழர்கள் அல்ல ஆனால் பழைய தமிழ் புலிகளின் வரையறையான அறிவு கேட்க அனுமதிக்க வில்லை. முன்னாள் தமிழ்ப் புலிகள் 2009 ல் அவர்களது அழிவில் இருந்து தமிழக மக்களை நடைமுறையில் புரிந்து கொண்டனர்.

உலக தமிழ் தேசிய அமைப்புக் களிடையே தமிழ்நாடு தமிழர்கள் ஊடுருவலை நிறுத்து வதற்காக ஈழத் தமிழர்களுக்கு மற்றும் உலகத் தமிழர்களுக்கு சிறந்த அறிவை அளித்த தமிழ்நாட்டின் கடந்தகால அனுபவங்கள், தற்போதைய அனுபவ ங்கள். தமிழ்த் இனப் படுகொலை இந்தியாவின் எலெக்ட்ரானிக் வாக்கெடுப்பு இயந்திரம் நன்றாக வேலை செய்கிறது.

புதிய தமிழ் புலிகள் இயக்க அமைப்பு மற்றும் உலக தமிழ் தேசிய அமைப்புகள் ஆகியவை தமிழகத் திலிருந்து எந்த அரசியல் கட்சிகளை நம்பவோ கேட்கவோ கூடாது. ஈழத் தமிழர்கள் தங்ககளின் அரசியலுக்காகவும், அவர்களின் சுதந்திர போராட்ட த்திற்காகவும் தமிழ்நாடு மக்கள் அல்லது அவர்களின் அரசியல் கட்சிகளை நம்பவோ கேட்கவோ கூடாது. தமிழ்நாட்டில் உள்ள பெரும்பான்மையான கலப்பு இன தமிழர்கள் உலகில் மிகவும் சுயநலவாதிகள்.