"தமிழ்" கொலை செய்யப்பட்டுக் கொண்டு இருக்கிறது!

சனி ஜூலை 31, 2021

இலங்கை தீவில், தமிழ் இப்படி தான் இன்று வரை கொலை செய்யப்பட்டுக் கொண்டு இருக்கிறது. தமிழர்கள் மட்டும் அல்ல தமிழும் தான்