தமிழீழ கிண்ணத்திற்கான தமிழர் விளையாட்டு விழா 2019 - சுவிஸ்

வியாழன் ஜூலை 18, 2019

சுவிஸ் தமிழர் இல்லம் 18வது தடவையாக அனைத்துலக ரீதியாக நடாத்தும் தமிழீழக் கிண்ணத்திற்கான தமிழர் விளையாட்டு விழாவில் விளையாடடுக் கழகங்கள், வீரர்கள், தமிழ் உறவுகள்  அனைவரையும் அழைக்கின்றனர்.