தமிழின அழிப்பு நினைவு நாள் - சுவிஸ் 18.05.2020

செவ்வாய் மே 19, 2020

 வலிகளிலிருந்து வலிமை பெறுவோம்! உறுதி கொள்வோம்! உரிமை மீட்போம்! 

t