தமிழர் விளையாட்டுத்துறை டென்மார்க் நடாத்திய கரும்புலிகள் நினைவு சுமந்த உதைபந்தாட்டம்

வெள்ளி செப்டம்பர் 10, 2021

தமிழீழவிடுதலைப் போராட்ட வரலாற்றில் 1987 ஆம்ஆண்டுயூலை 5  ஆம் நாள் கரும்புலி கப்டன் மில்லரின் தாக்குதலுடன் கரும்புலிகள் சகாப்தம் தொடங்கிவைக்கப்பட்டது. 

நெல்லியடி மத்திய மகாவித்தியாலயத்தில் நிலைகொண்டிருந்த சிறிலங்கா இராணுவத்தினர் மீது மில்லர் கரும்புலிதாக்குதல் நடாத்திஇன்று 34ஆண்டுகள்க டந்துவிட்டன.

எமதுதமிழீழதேசத்தின்காப்பரண்களானகரும்புலிகளின்நினைவுசுமந்தஉதைபந்தாட்டகிண்ணம் 28ம்ஆண்டு  04.09.2021அன்றுமிகவும்சிறப்பாக Grindsted  நகரில்நடைபெற்றது. 

நிகழ்வின்ஆரம்பநிகழ்வாகடென்மார்க்தேசியக்கொடிkw;Wk; jkpoPoதேசியக்கொடிஏற்றப்பட்டது.  , விளையாட்டுவீரர்கள், மக்கள்சுடர், மலர்வணக்கம் செலுத்தினார்கள்.

அதனைத்தொடர்ந்துஉதைபந்தாட்டம் ஆரம்பமானது .டென்மார்கிலிருந்து பல விளையாட்டுக்கழகங்கள் பங்குபற்றின.

 உதைபந்தாட்டத்தில்பங்குபற்றியஅனைத்துவிளையாட்டுக்கழகங்களுக்கும்தமிழர்விளையாட்டுத்துறைடென்மார்க்சார்பில்நன்றியைதெரிவித்துக்கொள்கிd;றோம். 

எதிர்காலத்தில்அடுத்தசந்ததியினர்எங்கள்வீரமறவர்களின்தியாகங்களைவிளையாட்டுகள்மூலம்இளம்தலைமுறையினருக்குதாயகம்பற்றியசிந்தனையைவிரிவடையச்செய்யவேண்டும்.

உதைபந்தாட்டம்நல்லமுறையில்நடைபெறஅனைத்துஉதவிகளும்புரிந்த Grindsted  நகர  தமிழீழ மக்களிற்கு தமிழர் விளையாட்டுத்துறை டென்மார்க் சார்பில்நன்றியைத்தெரிவித்துக் கொள்கிd;றோம்.

இறுதியாகபோட்டியில்வெற்றியீட்டியகழகங்களிற்குபெறுமதிGமிக்கவெற்றிக்கிண்ணங்களும், பதக்கங்களும் வழங்கப்பட்டன.