தமிழரே சம்ஸ்கிருத மொழியை உருவாக்கினர் - முனைவர் பாஸ்கரதாஸ்

வியாழன் ஜூன் 06, 2019

சமஸ்கிருதம் என்பது தமிழின் இன்னொரு வடிவமாகும். இது விஞ்ஞானத்திற்க்காக. உருவாக்கப்பட்டது

ஆகஸ்ட் 26, 2018 அன்று உலகத் தமிழர் மய்யம் நடத்திய நிகழ்வில் பேசியது.