மரபணு மாற்று கடுகு உற்பத்திக்கு அனுமதியளிக்க வேண்டாம்!

திங்கள் May 15, 2017

இந்தியாவில் மரபணு மாற்று கடுகு பயிரிடுவதற்கு, மரபணு பொறியியல் மதிப்பீட்டுக் குழு (Genetic Engineering Appraisal Committee -GEAC) மே 11 ஆம் திகதி அனுமதி அளித்து, மத்திய சுற்றுச் சூழல் துறை அமைச்சகத்

Pages