உள, வள ஆலோசனை

புதன் ஜூலை 15, 2020

Topic: உள, வள ஆலோசனை, சமூக, பொருளாதார மேம்பாட்டுக் கலந்துரையாடல்
Time: Jul 19, 2020 02:00 PM London

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/89999064753?pwd=MXdidk1vWHhjbzNNem9wd0JMeU4yUT09

Meeting ID: 899 9906 4753
Password: 264642