உங்கள்வீரமும்  தியாகமும்  வீண் போகாது!

வெள்ளி ஜூலை 05, 2019

கரிகாலனின் 
கண்ணசைவுக்கு 
காலனிடம் 
கட்டியம் 
கூறிவிட்டு 
தமிழீழ 
முகவரிக்காய்
உங்கள் 
முகம்மறைத்து 
எம் எதிரிகளின் 
இலக்கை மட்டுமே
அழித்ததோடு
அகிலத்திற்கும் 
தற்கொலையின் 
இலக்கணம் 
வகுத்த எமது 
கரிய வேங்கைகளே 
நீங்கள் எமது
தேசத்தின் இரும்பு
மனிதர்கள் 
மட்டுமல்லை 
எமது
வழிபாட்டுக்கும் 
சொந்தமானவர்கள் 
ஆனால்இன்றோ 
இல்லாத இறைவன் 
பெயரை சொல்லி 
இலக்குகள் ஏதும்
இன்றி இறை 
வழிபாட்டு 
தளங்களிலும்
வெடிக்கிறார்கள் 
என்ன சொல்ல 
வேங்கைகளே
உங்கள்வீரமும் 
தியாகமும் 
வீண் போகாது 
வீர வணக்கம்..

றொப்