வைகோவின் வரலாறு!

திங்கள் ஜூலை 08, 2019

ஈழத்தமிழர்களுகாக மட்டும்அல்ல, இங்குள்ள தமிழர்களுகாக மட்டும்அல்ல்  உலகத்தில் வாழ்கின்ற மொத்ததமிழர்களுக்காக ஒத்த ஆளாக இந்திய நாடாளுமன்றத்தில் குரல் கொடுத்த "தலைவர் வைகோ"
கதை அல்ல!

https://video.fcmb1-1.fna.fbcdn.net/v/t42.9040-2/10000000_438206633443364_108503587000156160_n.mp4?_nc_cat=104&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InN2ZV9zZCJ9&_nc_oc=AQm3