புதிய அரசியலமைப்பு யாப்பு உருவாக்கும் முயற்சி நிறுத்தம்!

ஞாயிறு February 19, 2017

இரண்டு பிரதான கட்சிகளுக்குமிடையில் ஏற்பட்டுள்ள முரண்பாடுகள் காரணமாக புதிய அரசியல் யாப்பு உருவாக்கும் பணிகள் இடைநிறுத்தம்.

Pages