இ.போ.சவுக்கு ஆயிரம் பேருந்துகள் கொள்வனவு!

வியாழன் February 16, 2017

இலங்கை போக்குவரத்து சபைக்கு ஆயிரம் பேருந்துகள் கொள்வனவு செய்யப்படவுள்ளன. இந்தியாவின் கடன் உதவித் திட்டத்தின் கீழ் இலங்கைப் போக்குவரத்துச் சபைக்கு இப்பேருந்துகள் வழங்கி வைக்கப்படவுள்ளன.

Pages