கூட்டு எதிர்க்கட்சியினரும் ஐக்கிய தேசிய கட்சி உறுப்பினர்களாக மாற்றம் பெறுவர்?

ஞாயிறு December 10, 2017

ஐக்கிய தேசிய கட்சியுடன் ஒப்பந்தம் ஏற்படுத்திக்கொண்டுள்ள ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி உறுப்பினர்களுடன் இணைந்தால்

Pages