கட்டண திருத்தம் – வௌியானது வர்த்தமானி அறிவித்தல்!

வெளிநாட்டு மற்றும் உள்நாட்டு  திரைப்படங்கள், மேடை நாடகங்கள், இசை நிகழ்ச்சிகள் ஆகியவற்றிற்காக  எந்தவொரு தனிநபர் / நிறுவனத்திடமிருந்து அறவிடப்படும் கட்டணங்களில் திருத்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

பொது செயல்திறன் சட்டத்தின் கீழ் இது தொடர்பான அதிவிசேட வர்த்தமானி அறிவித்தல்  வெளியிடப்பட்டுள்ளது.