மாணவர் இதழான சிறு பொறி வெளியீடு

மாணவர் இதழான சிறு பொறி வெளியீடு

காலம்-25-08-2023
நேரம் -காலை-9-00மணி
 இடம்- சத்தியமனை நூலக அரங்கம்,
சுழிபுரம்.